En lagbok som ligger på ett bord.

Olika sexualbrott

Det finns flera olika typer av sexualbrott. Ibland kan det vara svårt att veta om det är ett brott eller inte. Du behöver inte veta vilket brott du har utsatts för om du vill anmäla en händelse till polisen. Det räcker om det hänt något som du tror är brottsligt eller som inte känns bra. Polis, åklagare och domstol utreder händelsen för att avgöra om det som hänt är ett brott. Du kan läsa mer om polisanmälan här.

Om du anmäler ett sexualbrott har du rätt till ett målsägandebiträde. Det är en person med juridisk utbildning som hjälper dig genom rättsprocessen.

Här kan du läsa mer om de sexualbrott som ändrats genom den nya lagstiftningen. Den nya lagstiftningen gäller för sexualbrott som skett från den 1 juli 2018. Om du har varit med om ett sexualbrott före den 1 juli 2018 gäller den gamla lagstiftningen.

Våldtäkt

Brottet våldtäkt är när en person genomför ett samlag eller någon annan sexuell handling som går att jämföra med ett samlag mot en annan person som inte deltar frivilligt. Det kan till exempel vara...

Läs mer om våldtäkt

Våldtäkt

Brottet våldtäkt är när en person genomför ett samlag eller någon annan sexuell handling som går att jämföra med ett samlag mot en annan person som inte deltar frivilligt. Det kan till exempel vara vaginal-, anal- eller oralsex. Andra exempel är penetration med ett föremål eller fingrar, eller att gärningspersonens och offrets könsdelar kommer i kontakt med varandra.

En våldtäkt kan också ske via telefon, internet eller andra medier som gör att den som begår brottet kan vara på en annan plats än den som blir utsatt. Brottet sker då på distans. Ett exempel är att gärningspersonen får en annan person att genomföra sexuella handlingar på sig själv inför till exempel en webbkamera.

Situationer som aldrig är frivilliga
Det finns situationer när en person aldrig kan delta frivilligt i en sexuell handling. Exempel på sådana situationer är:

 • Om en person deltar i en sexuell handling efter att ha blivit utsatt för våld eller hot. Ett exempel är om gärningspersonen hotar med att sprida nakenbilder som gärningspersonen har av den andra personen.

 • Om en gärningsperson utnyttjar att en person befinner sig i en särskilt utsatt situation. Exempel på sådana situationer är om personen är full eller drogad, har en sjukdom, kroppsskada eller en psykisk störning. En annan sådan situation kan vara att personen är allvarligt rädd. Något som till exempel kan hända vid allvarlig rädsla är att personen blir paralyserad av situationen, ett tillstånd som kallas ”frozen fright”. Det finns även andra omständigheter som gör att personen som utsatts bedöms ha varit i en särskilt utsatt situation.

 • Om gärningspersonen allvarligt missbrukar att den andra personen står i beroendeställning till gärningspersonen. Det kan till exempel vara en lärare och en elev eller en chef och en anställd.

 

I de här situationerna är det alltid olagligt att genomföra en sexuell handling mot en annan person. Det spelar ingen roll om personen sagt eller visat att hen vill vara med.

Det behöver inte vara samma person som till exempel utövar våld eller hot som också genomför den sexuella handlingen för att det ska vara ett brott. Personer som köper sex eller sexuella tjänster kan därför dömas till brottet våldtäkt. Det kan exempelvis hända om personen som köper sex är medveten om att den utsatta inte frivilligt deltar, utan deltar för att hen utsatts för våld eller hot eller på något annat sätt befinner sig i situation som gör att deltagandet inte kan vara frivilligt.


Grov våldtäkt och mindre grov våldtäkt
En våldtäkt kan också vara mindre grov våldtäkt eller grov våldtäkt. Det är olika straff för de olika brotten. Ju allvarligare brott desto längre straff.

Domstolen tar hänsyn till de här omständigheterna för att bedöma om en våldtäkt är en grov våldtäkt:

 • Om gärningspersonen använt våld eller hot som varit särskilt allvarligt.
 • Om fler än en person förgripit sig på den utsatta eller på annat sätt deltagit i övergreppet.
 • Om gärningspersonen genom sitt tillvägagångssätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
 • Om gärningspersonen med hänsyn till den utsattas låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

 

 

Vad säger lagen?

6 kap. 1 § brottsbalken

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om

 1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,
 2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller
 3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.


Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Oaktsam våldtäkt

Brottet oaktsam våldtäkt är när en gärningsperson genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som går att jämföra med ett samlag och är grovt oaktsam i förhållande till...

Läs mer om oaktsam våldtäkt

Oaktsam våldtäkt

Brottet oaktsam våldtäkt är när en gärningsperson genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som går att jämföra med ett samlag och är grovt oaktsam i förhållande till att den andra personen inte deltar frivilligt.

Det kan gälla situationer där en gärningsperson genomför en sexuell handling trots att personen misstänker att den andra personen inte deltar frivilligt. Med andra ord chansar gärningspersonen på att den andra deltar frivilligt.

Det kan också gälla situationer där gärningspersonen inte har misstänkt att den andra personen inte deltar frivilligt, men borde ha gjort det.

Den som vill ha sex har alltså ansvaret att ta reda på om alla verkligen vill vara med.

 

 

Vad säger lagen?

6 kap. 1 a § brottsbalken
Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar.

Sexuellt övergrepp

Brottet sexuellt övergrepp är när en person genomför en sexuell handling mot en annan person som inte deltar frivilligt. Den sexuella handlingen ska inte vara ett samlag eller någon annan handling...

Läs mer om sexuellt övergrepp

Sexuellt övergrepp

Brottet sexuellt övergrepp är när en person genomför en sexuell handling mot en annan person som inte deltar frivilligt. Den sexuella handlingen ska inte vara ett samlag eller någon annan handling som går att jämföra med ett samlag. Då kan det istället vara en våldtäkt. Exempel på handlingar som kan vara ett sexuellt övergrepp är att den utsatta tvingas att onanera, att den utsatta onanerar åt en annan person eller att gärningspersonen tar på den utsatta samtidigt som gärningspersonen själv onanerar.

Brottet sexuellt övergrepp kan också ske via telefon, internet eller andra medier som gör att den som begår brottet kan vara på en annan plats än den som blir utsatt. Brottet sker då på distans. Ett exempel är att gärningspersonen får en annan person att genomföra sexuella handlingar på sig själv inför till exempel en webbkamera.

 

Situationer som aldrig är frivilliga
Det finns situationer när en person aldrig kan delta frivilligt i en sexuell handling. Exempel på sådana situationer är:

 • Om en person deltar i en sexuell handling efter att ha blivit utsatt för våld eller hot. Ett exempel är om gärningspersonen hotar med att sprida nakenbilder som gärningspersonen har av den andra personen.
 • Om en gärningsperson utnyttjar att en person befinner sig i en särskilt utsatt situation. Exempel på sådana situationer är om personen är full eller drogad, har en sjukdom, kroppsskada eller en psykisk störning. En annan sådan situation kan vara att personen är allvarligt rädd. Något som till exempel kan hända vid allvarlig rädsla är att personen blir paralyserad av situationen, ett tillstånd som kallas ”frozen fright”. Det finns även andra omständigheter som gör att personen som utsatts bedöms ha varit i en särskilt utsatt situation.

 • Om gärningspersonen allvarligt missbrukar att den andra personen står i beroendeställning till gärningspersonen. Det kan till exempel vara en lärare och en elev eller en chef och en anställd.

 

I de här situationerna är det alltid olagligt att genomföra en sexuell handling mot en annan person. Det spelar ingen roll om personen sagt eller visat att hen vill vara med.

Det behöver inte vara samma person som exempelvis utövar våld eller hot som också genomför den sexuella handlingen för att det ska vara ett brott. Det gör att personer som till exempel köper sexuella tjänster också kan dömas till brottet sexuellt övergrepp. Det kan exempelvis hända om personen som köper en sexuell handling är medveten om att den utsatta inte frivilligt deltar, utan deltar för att hen utsatts för våld eller hot eller på något annat sätt befinner sig i situation som gör att deltagandet inte kan vara frivilligt.

 

 

Vad säger lagen?

6 kap. 2 § brottsbalken
Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst två år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte tillämpas 1 § första stycket andra och tredje meningarna.

Är brottet att anse som grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Oaktsamt sexuellt övergrepp

Brottet oaktsamt sexuellt övergrepp är när en gärningsperson genomför en sexuell handling mot en person som inte deltar frivilligt och är grovt oaktsam i förhållande till att den andra personen...

Läs mer om oaktsamt sexuellt övergrepp

Oaktsamt sexuellt övergrepp

Brottet oaktsamt sexuellt övergrepp är när en gärningsperson genomför en sexuell handling mot en person som inte deltar frivilligt och är grovt oaktsam i förhållande till att den andra personen inte deltar frivilligt. Den sexuella handlingen ska inte vara ett samlag eller någon annan handling som går att jämföra med ett samlag. Om den sexuella handlingen är ett samlag eller en liknande handling kan det istället bedömas som en oaktsam våldtäkt.

Det kan gälla situationer där en gärningsperson genomför en sexuell handling trots att personen misstänker att den andra personen inte deltar frivilligt. Med andra ord chansar gärningspersonen på att den andra deltar frivilligt.

Det kan också gälla situationer där gärningspersonen inte har misstänkt att den andra personen inte deltar frivilligt, men borde ha gjort det.

Den som vill ha sex har alltså ansvaret att ta reda på om alla verkligen vill vara med.

 

 

Vad säger lagen?

6 kap. 3 § brottsbalken
Den som begår en gärning som avses i 2 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsamt sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år.

Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar.

Våldtäkt mot barn

Brottet våldtäkt mot barn är när en gärningsperson genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som går att jämföra med ett samlag mot ett barn under 15 år. Det kan till exempel vara...

Läs mer om våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn

Brottet våldtäkt mot barn är när en gärningsperson genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som går att jämföra med ett samlag mot ett barn under 15 år. Det kan till exempel vara vaginal-, anal- eller oralsex. Andra exempel är penetration med ett föremål eller fingrar, eller att gärningspersonens och offrets könsdelar kommer i kontakt med varandra. Det kan också finnas andra sexuella handlingar som kan bedömas som brottet våldtäkt mot barn eftersom kränkningen kan bedömas som allvarligare när den riktas mot ett barn.

Ett barn under 15 år kan inte delta frivilligt i en sexuell handling. Det spelar alltså ingen roll om barnet vill.

Samma sak gäller om en förälder eller annan person som har vårdnaden om en ungdom i åldern 15–17 år utsätter ungdomen för ett samlag eller annan sexuell handling jämförbar med samlag. I den här situationen kan ungdomen aldrig delta frivilligt i en sexuell handling. Ungdomen kan däremot ha sex med andra personer.

Grov våldtäkt mot barn
En våldtäkt mot barn kan även bedömas som en grov våldtäkt mot barn. Det kan innebära att straffet som domstolen dömer ut blir längre.

Domstolen tar hänsyn till de här omständigheterna för att bedöma om en våldtäkt mot barn är en grov våldtäkt mot barn:

 • Om gärningspersonen använt våld eller hot som varit särskilt allvarligt.
 • Om fler än en person förgripit sig på den utsatta eller på annat sätt deltagit i övergreppet.
 • Om gärningspersonen genom sitt tillvägagångssätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
 • Om gärningspersonen med hänsyn till den utsattas låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

 

 

Vad säger lagen?

6 kap. 4 § brottsbalken
Den som, med ett barn under femton år, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Sexuellt utnyttjande av barn

Om brottet våldtäkt mot barn bedöms som mindre grovt döms gärningspersonen istället för brottet sexuellt utnyttjande av barn. Domstolen ska vara restriktiv när de dömer en gärningsperson för det...

Läs mer om sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn

Om brottet våldtäkt mot barn bedöms som mindre grovt döms gärningspersonen istället för brottet sexuellt utnyttjande av barn. Domstolen ska vara restriktiv när de dömer en gärningsperson för det mindre grova brottet sexuellt utnyttjande av barn. Barn kan inte samtycka till sexuella handlingar, däremot kan den omständigheten att barnet velat delta i en sexuell handling vara en omständighet som gör att brottet bedöms som mindre grovt.

 

 

Vad säger lagen?

6 kap. 5 § brottsbalken
Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år.

Sexuellt övergrepp mot barn

Brottet sexuellt övergrepp mot barn är när en person genomför en sexuell handling mot ett barn. Den sexuella handlingen ska inte vara ett samlag eller någon annan handling som går att jämföra med...

Läs mer om sexuellt övergrepp mot barn

Sexuellt övergrepp mot barn

Brottet sexuellt övergrepp mot barn är när en person genomför en sexuell handling mot ett barn. Den sexuella handlingen ska inte vara ett samlag eller någon annan handling som går att jämföra med ett samlag. Då kan det istället bedömas som brottet våldtäkt mot barn. Exempel på handlingar kan vara att barnet tvingas onanera, att barnet onanerar åt en annan person eller att personen tar på barnet samtidigt som den onanerar. Det kan också finnas andra sexuella handlingar som kan bedömas som brottet sexuellt övergrepp mot barn eftersom kränkningen kan bedömas som allvarligare när den riktas mot ett barn.

Ett barn under 15 år kan inte delta frivilligt i en sexuell handling. Det spelar alltså ingen roll om barnet vill.

Samma sak gäller om en förälder eller annan person som har vårdnaden om en ungdom i åldern 15–17 år utsätter ungdomen för sexuell handling. I den här situationen kan ungdomen aldrig delta frivilligt i en sexuell handling. Ungdomen kan däremot genomföra en sexuell handling med andra personer.

Grovt sexuellt övergrepp mot barn
Ett sexuellt övergrepp mot barn kan även bedömas som ett grovt sexuellt övergrepp mot barn. Det kan innebära att straffet som domstolen dömer ut blir längre.

Domstolen tar hänsyn till de här omständigheterna för att bedöma om ett sexuellt övergrepp mot barn är ett grovt sexuellt övergrepp mot barn:

 • Om gärningspersonen är närstående till barnet.
 • Om gärningspersonen utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende till barnet.
 • Om gärningspersonen använt våld eller hot som varit särskilt allvarligt.
 • Om fler än en person förgripit sig på den utsatta eller på annat sätt deltagit i övergreppet.
 • Om gärningspersonen genom sitt tillvägagångssätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
 • Om gärningspersonen med hänsyn till den utsattas låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

 

 

Vad säger lagen?

6 kap. 6 § brottsbalken
Den som, med ett barn under femton år eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

Oaktsamhet om ett barns ålder

En gärningsperson som misstänker eller borde ha misstänkt att ett barn är under 15 år och genomför en sexuell handling mot barnet kan dömas för sexualbrott mot barn. Gärningspersonen har då varit...

Läs mer om oaktsamhet om ett barns ålder

Oaktsamhet om ett barns ålder

En gärningsperson som misstänker eller borde ha misstänkt att ett barn är under 15 år och genomför en sexuell handling mot barnet kan dömas för sexualbrott mot barn. Gärningspersonen har då varit oaktsam som inte tagit reda på personens ålder.

 

 

Vad säger lagen?

6 kap. 13 § brottsbalken
Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot någon under en viss ålder ska dömas även den som inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte uppnått den åldern.

Sexualbrott som skett innan den 1 juli 2018

Den nya sexualbrottslagstiftningen är egentligen kapitel 6 i brottsbalken och det är där de nya sexualbrotten finns. Där kan du läsa om alla sexualbrott som finns i kapitlet och även om lagstiftningen som gäller för sexualbrott som har skett innan den 1 juli 2018. Läs kapitel 6 i brottsbalken.

Att polisanmäla

Det kan vara svårt att veta vad som är ett sexualbrott och vad som går att polisanmäla. Om du är osäker kan du ringa till polisen på
114 14.

Läs mer om polisanmälan.

Vill du bli guidad genom rättsprocessen?

Då kan du besöka Brottsoffermyndighetens webbplats Brottsofferguiden. Här får du anpassad information utifrån det brott som du utsatts för.

Besök Brottsofferguiden
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök