För klassrummet

I februari 2021 lanserar Brottsoffermyndigheten en webbaserad utbildning med tillhörande lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftningen, även kallad samtyckeslagen. Materialet kan användas kan användas av skolpersonal som ska undervisa om lagstiftningen, sexualbrott, normer och frivillighet.

Utbildningen består av sex kapitel. För varje kapitel finns en beskrivning av hur innehållet kan kopplas till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för skolformerna grundskolans årskurs sju till nio, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

  • Det första kapitlet presenterar lagstiftningen och öppnar upp för diskussion om sådant som kan vara känsligt och ovant att prata om.
  • I kapitlet Om lagen får eleverna lära sig mer om vad sexualbrottslagstiftningen innebär, lagens historia och vad den har för syfte.
  • I kapitlet Olika sexualbrott får eleverna veta mer om olika handlingar som kan vara brottsliga enligt lagstiftningen, bland annat om de nya brottstyperna oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.
  • I kapitlet Att kommunicera behandlas vikten av att lyssna, fråga och känna av när det handlar om sex. Eleverna kan diskutera hur det går att vara säker på vad andra vill.
  • I kapitlet Att berätta får eleverna kunskap om olika reaktioner på sexualbrott, hur det går till att göra en polisanmälan och hur de kan bemöta någon som blivit utsatt.
  • Det avslutande kapitlet ger eleverna grundläggande kunskap om det svenska rättssystemet, vilka aktörer som är inblandade och hur en rättegång går till. 

Eleverna kommer med hjälp av övningar och animerad film att kunna diskutera och reflektera kring frågor om frivilligt sex och om var gränsen för frivillighet går. Flera av övningarna är digitala och kan genomföras i helklass. 

Webbutbildningen riktar sig i första hand till grundskolans årskurs sju till nio, gymnasieskolan, och till gymnasiesärskolan. Materialet kan också användas i grundsärskolan och på introduktionsprogrammen.

Den kommande utbildningen har tagits fram inom ett regeringsuppdrag som Brottsoffermyndigheten har fått för att informera om den nya sexualbrottslagstiftningen.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök