از روی اختیار

هر انسانی حق دارد در مورد بدن و زندگی جنسی خود تصمیم بگیرد. به همین دلیل سویدن دارای یک قانون جرایم جنسی می‌باشد که به اساس داوطلبانه بودن این عمل بنا گردیده است. رابطه جنسی باید داوطلبانه باشد وگرنه جرم است.

 رابطه جنسی داوطلبانه به معنای آن است که نفر با به زبان آوردن کلمات یا حرکات بدن نشان داده باشد که می‌خواهد در یک عمل جنسی سهم بگیرد. از همین خاطر این امر مهم است که نفر گوش دهد، سوال نماید، احساس نماید و احترام بگذارد. شما باید از آنچه نفر مقابل واقعا می‌خواهد مطمئن باشید.

این به معنای آن است که بعنوان مثال برای محکوم شدن یک نفر به تجاوز جنسی، لازم نیست او از خشونت یا تهدید استفاده کرده باشد. همچنین لازم نیست که از نفر دیگری در یک شرایط نامناسب خاص، مثلا زمانی که فرد مقابل مست بوده، سوء استفاده کرده باشد. اگر رابطه جنسی داوطلبانه نباشد اینکار یک جرم است.

همه اعمال جنسی باید داوطلبانه باشد

به خاطر داشته باشید که همه حق دارند نظر خود را تغییر دهند. اینکه قبلا چه اتفاقی افتاده و چه کسی شروع کرده، مهم نیست. ادامه دادن به یک عمل جنسی زمانی که نفر مقابل  دیگر خواهان این کار نیست، عملی مجرمانه است. رضایت از یک نوع عمل جنسی به معنای آن نیست که این رضایت درمورد اعمال جنسی دیگر هم اعتبار دارد. 

تماس

اگر کدام سوالات در مورد این ویبسایت دارید با اداره حمایت از قربانیان جرم از طریق زیر تماس گرفته می‌توانید:

registrator@brottsoffermyndigheten.se.

همچنین ترجیحا از ویبسایت اداره حمایت از قربانیان جرم هم بازدید نمایید:

 www.brottsoffermyndigheten.se

در اینجا معلومات به چندین لسان در مورد حقوقی که قربانیان جرائم دارند پیدا کرده می‌توانید. همچنان معلومات بیشترت در مورد نحوه شکایت به پولیس و نحوه برگزاری یک جلسه محکمه مطالعه کرده می‌توانید.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök