การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีย่อมมีความผิดทางอาญา

ตามกฎหมายแล้วเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะไม่สามารถร่วมกิจกรรมทางเพศโดยปราศจากความยินยอมอย่างเด็ดขาดไม่ว่าบุคคลอีกฝ่ายนั้นจะเป็นใคร หรือไม่ว่าเด็กนั้นพูดหรือแสดงออกให้เห็นว่าต้องการมีเพศสัมพันธ์

ข้อยกเว้น คือ เมื่อบุคคลสองคนที่มีอายุเกือบเท่ากันมีเพศสัมพันธ์กันโดยสมัครใจและยินยอมพร้อมใจ เช่น คู่ที่คบหาเป็นแฟนกัน หากเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่ต้องการมีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีไม่ต้องถูกระวางโทษอาญา

ผู้ที่ล่วงละเมิดบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีอาจต้องถูกระวางโทษอาญาแม้ว่าจะคิดว่าบุคคลนั้นจะมีอายุมากกว่า 15 ปี เนื่องจากผู้กระทำความผิดได้ประมาทที่ไม่ทราบอายุของบุคคลนั้น

เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีถึง 17 ปี

หากบิดามารดาหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจปกครองผู้ที่มีอายุระหว่าง 15–17 ปีได้กระทำทางเพศต่อผู้นั้น ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเพศต่อเด็ก ตามกฎหมายแล้วบุคคลในกรณีนี้ไม่สามารถร่วมกระทำทางเพศโดยสมัครใจได้อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-17 ปีสามารถมีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจกับบุคคลอื่นได้

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök