เกี่ยวกับกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่1กรกฎราคม 2018 เป็นต้นมา ประเทศสวีเดนมีบัญญัติกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางเพศโดยยึดหลักความสมัครใจ บางครั้งเรียกกฎหมายนี้ว่า กฎหมายว่าด้วยการยินยอม กฎหมายนี้ทำให้ปรากฎแจ้งชัดว่าคนเราทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายและเพศของตน การมีเพศสัมพันธ์จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจมิฉะน้ันจะถือว่าเป็นอาชญากรรม

เพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ หมายความว่า การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงออกว่าตกลงพร้อมใจที่จะกระทำทางเพศด้วยวาจาหรือภาษากาย หากคุณต้องการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลใดคุณจะต้องรู้ด้วยว่าบุคคลนั้นต้องการเช่นนั้นด้วยจริง ๆ เช่น โดยการถาม

นอกจากนี้ยังหมายความว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะเปลี่ยนใจเมื่อใดก็ได้ ไม่สำคัญว่าจะก่อนหน้านั้นได้เกิดอะไรขึ้นหรือใครเป็นผู้เริ่ม
การกระทำทางเพศต่อผู้ที่ไม่ต้องการที่จะร่วมมีเพศสัมพันธ์นั้นถือว่าเป็นอาชญากรรม

กิจกรรมทางเพศทุกครั้งต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ

การตกลงที่จะกระทำทางเพศในบางรูปแบบ ไม่ได้หมายความว่า จะรวมถึงรูปแบบอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ในกรณีใหม่ทุกครั้งคุณจะต้องถามหรือใช้วิธีอื่นเพื่อให้รู้ว่าบุคคลอีกฝ่ายนั้นต้องการอะไร เช่น ถ้าหากได้พูดหรือแสดงออกว่าต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ก็ไม่ได้หมายความว่า บุคคลนั้นจะต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักด้วย บุคคลนั้นจะต้องพูดหรือแสดงให้เห็นว่าต้องการร่วมกิจกรรมทางเพศใหม่ทุกครั้ง ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เริ่ม

เพศสัมพันธ์ที่เป็นกรณีไม่สมัครใจโดยเด็ดขาด

มีกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นกรณีไม่สามารถถือได้อย่างเด็ดขาดว่าร่วมกิจกรรมทางเพศโดยสมัครใจ ในกรณีดังต่อไปนี้เป็นย่อมถือว่าเป็นอาชญากรรมในการกระทำทางเพศกับบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นได้พูดหรือแสดงออกให้เห็นว่าต้องการก็ตาม

  • ทำร้าย การใช้กำลังรุนแรง หรือข่มขู่

ถ้าหากมีบุคคลที่ร่วมกิจกรรมทางเพศอันเนื่องมาจากการถูกทำร้าย ใช้กำลังรุนแรง หรือข่มขู่ ตัวอย่างเช่น ผู้กระทำความผิดตบตีหรือยึดเหนี่ยวบุคคลนั้นไว้ อีกตัวอย่าง เช่น ผู้กระทำความผิดข่มขู่ว่าจะแพร่ภาพเปลือยของบุคคลนั้น

บุคคลที่ใช้กำลังรุนแรงหรือข่มขู่กับบุคคลที่กระทำทางเพศไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน จึงถือว่าเป็นอาชญากรรม เช่น ผู้ที่ซื้อบริการทางเพศจากบุคคลที่ร่วมกิจกรรมทางเพศเนื่องด้วยถูกบังคับใช้กำลังหรือถูกข่มขู่ หรือด้วยสาเหตุอื่นโดยที่ไม่ได้สมัครใจ

 

  • กรณีที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ

หากผู้กระทำความผิดแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่นที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น หากอยู่ในสภาพมึนเมา ป่วย บาดเจ็บทางร่างกาย หรือมีความผิดปกติทางจิต

นอกจากนี้ยังรวมถึงบุคคลที่มีอาการกลัวอย่างรุนแรง เช่น ภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้กรณีที่มีอาการกลัวอย่างรุนแรง คือ บุคคลนั้นขยับหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ อยู่ในสภาพที่เรียกว่า “กลัวจนตัวแข็ง”

 

  • ละเมิดต่อผู้ที่อยู่ในความดูแลหรืออุปถัมภ์

หากผู้กระทำความผิดกระทำละเมิดอย่างร้ายแรงต่อบุคคลที่อยู่ในความดูแลหรืออุปถัมภ์ของผู้กระทำความผิด ยกตัวอย่างเช่น อาจเป็นครูและนักเรียน หรือหัวหน้าและลูกจ้าง

เกี่ยวกับการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศ

เพศสัมพันธ์หรือการกระทำทางเพศที่ไม่ใช่ความสมัครใจ ตัวอย่างเช่น การข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศ ความแตกต่างระหว่างอาชญากรรมดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของการกระทำความเพศที่เกิดขึ้น

อาชญากรรมข่มขืนหมายความว่า ผู้กระทำความผิดมีเพศสัมพันธ์หรือการกระทำทางเพศอื่นกับบุคคลที่ไม่สมัครใจ ตัวอย่างเช่น เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก นอกจากนี้ยังหมายถึงการสอดใส่ด้วยวัตถุหรือนิ้วมือ การข่มขืนรวมถึงการที่อวัยวะเพศของผู้กระทำความผิดและเหยื่อได้สัมผัสกัน

อาชญากรรมล่วงละเมิดทางเพศ เกี่ยวกับการล่วงละเมิดต่อบุคคลที่ไม่สมัครใจจะร่วมกิจกรรมทางเพศแต่ไม่ถือว่าข่มขืน ตัวอย่างเช่น หากบุคคลบังคับให้บุคคลอื่นช่วยตัวเองหรือสัมผัสบุคคลอื่นพร้อมกับช่วยตัวเองในขณะเดียวกัน

อาชญากรรมใหม่สองประเภท

บัญญัติกฎหมายใหม่มีอาชญากรรมใหม่สองประเภท การข่มขืนโดยประมาทและการล่วงละเมิดโดยประมาท เป็นกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำทางเพศกับบุคคลอื่นแม้ว่าจะกังขาหรือควรกังขาว่าบุคคลนั้นไม่ต้องการ ดังนั้นผู้ที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์จึงต้องรับผิดชอบเพื่อให้รู้ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความต้องการที่จะเข้าร่วมด้วยจริง ๆ

อาชญากรรมทางเพศผ่านทางไกล

การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ และอาชญกรรมทางเพศอื่น เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ตัวอย่าง หากมีผู้ชักชวนให้บุคคลอื่นกระทำทางเพศโดยกระทำต่อตนเองต่อหน้าเว็บแคม เป็นต้น

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök