اقدامات جنسی علیه کودکان زیر ۱۵ سال همیشه جرم است

به موجب قانون یک کودک زیر ۱۵ سال هرگز نمی تواند به طور داوطلبانه در یک اقدام جنسی مشارکت داشته باشد. این مهم نیست که طرف مقابل چه کسی باشد و یا آنکه آن کودک بگوید یا نشان بدهد که می خواهد سکس داشته باشد.

یک استثناء در این خصوص در مورد افرادی است که تقریباً همسن هستند و سکس داوطلبانه و دوجانبه دارند، برای نمونه در چارچوب مناسبات زوجی. اگر این بدیهی باشد که هر دو طرف مایل باشند با هم سکس داشته باشند آنکه بالای ۱۵ سال سن دارد محکوم به ارتکاب جرم نمی شود.

شخصی که با یک فرد زیر ۱۵ سال عمل جنسی انجام داده است ممکن است به علت ارتکاب جرم محکوم شود حتی اگر او گمان کرده باشد که طرف مقابل مسن تر بوده است. در این مورد فرد خاطی بی مبالات بوده است زیرا به سن فرد طرف مقابل پی نبرده است.

نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۷ سال

 اگر پدر یا مادر یا فرد دیگری که سرپرستی یک نوجوان بین ۱۵ تا ۱۷ سال را برعهده دارد وی را در معرض اقدامات جنسی انجام دهد، چنین اقدامی به عنوان جرم جنسی علیه کودک تلقی می شود. به موجب قانون فردی که در چنین موقعیتی باشد هرگز نمی تواند به طور داوطلبانه در یک اقدام جنسی مشارکت داشته باشد. البته نوجوانانی که بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن دارند می توانند سکس داوطلبانه با دیگران داشته باشند.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök